Fiscal i Comptable
  • Estimació Directa Simplificada
  • Societats Civils Particulars
  • Comunitat de Béns (CB)
  • Societats Mercantils
    (Anónimes i Limitades)
  • Inspeccions de l’Agència Tributaria

ÀREA FISCAL I COMPTABLE

Engloba la planificació econòmica i fiscal de l’exercici (factor clau per oferir un correcte assessorament), el seu seguiment periòdic, l’elaboració de les declaracions trimestrals i anuals, l’elaboració i seguiment dels llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversió i, naturalment, l’atenció de consultes específiques.

Per descomptat, es gestiona l’elaboració de la Renda i Patrimoni, que integra altres possibles elements familiars i patrimonials.

En el cas de concórrer circumstàncies singulars del contribuent, ens encarreguem de la tramitació de les declaracions d’operacions intracomunitàries, retencions en el cas de locals de lloguer, etc.

Ens ocupem igualment de la constitució, transformació i gestió de societats (Civils, Comunitats de Béns i Mercantils), oferint eines que simplifiquen la captura a distància de les dades comptables per la confecció de l’Impost de Societats i dels Llibres Oficials.

Oferim diferents nivells d’abonament per a aquests servei, amb la finalitat d’adaptar-nos a les característiques del declarant i del model d’explotació de l’activitat escollida. Les nostres quotes són sempre flexibles, competitives i s’adapten al procés de creixement dels nous professionals.

NOVETATS FISCALS PER L’EXERCICI 2017

Les principals novetats en matèria fiscal, que considerem poden afectar als professionals de l’odontologia en aquest exercici 2017 són: Aplaçaments d’impostos. La normativa en la sol·licitud d’aplaçament s’ha tornat més restrictiva. Ja no es podran fraccionar els pagaments a compte de l’IS (per aquells que operin a través de societats mercantils), i en cap cas, les retencions practicades a compte sobre rendes del treball, activitats professionals, interessos, dividends…

+ informació